Upprustning av Dalavallen.

2009-04-01

Annebergs IF äger och driver Dalavallen helt i egen regi. Från kommunen utgår ett årligt stöd som hjälp till drift och underhåll men det belopp som är anslaget räcker inte till på långa vägar. Föreningen får därför ägna mycken tid och energi till att på egen hand skaffa fram det erforderliga kapitalet som behövs för att idrottsplatsen inte helt ska förfalla.


Dalavallens A-plan är anlagd redan 1970 och är nu i stort behov av förbättringar.

   Klubbhuset är byggt 1967 och har alltså drygt 40 år på nacken. Den s.k. nya planen eller A-planen är anlagd 1970 liksom grusplanen, medan B-planen är från 1962. Det är således inte så märkligt att det nu krävs en ordentlig upprustning både av klubbhus och planer, vilket vi påpekat för de styrande i kommunen. Dessvärre ser det ut som om vi inte får något gehör för detta och vi har desperat sökt efter andra utvägar för att klara finansieringen.

När nöden är som störst ...!

     När föreningens styrelse nästan börjat misströsta och till dels förberett sig på att man kanske måste slå vantarna i bordet, hände det som man inte trodde skulle kunna hända ! Hjälp från ett oväntat håll dök plötsligt upp och i ett slag ser det ut som om ett av de största problemen skulle kunna lösas. Det mest akuta problemet är ju A-planen som är i skriande behov  av att dräneringen läggs om för att planen överhuvudtaget ska kunna vara spelbar i fortsättningen. En konsultfirma som anlitats kom fram till att kostnaden för detta arbete skulle belöpa sig till runt 300.000:-, en summa som klubben ensam inte har någon som helst möjlighet att skaffa fram.Bilden, som vi har  lånat från arkitektbyråns projektering, visar en del av det nya bostadsområdet.

Samarbete med byggbolag och kommun.
      Som framgått i pressen densenaste tidden har Kungsbacka kommun nu antagit en plan för framtida bebyggelse av området norr om Älvsåkersskolan och gränsande till Dalavallen. Planen omfattar totalt ett femtiotal småhus och man beräknar igångsättning under innevarande år. Det kommer att uppföras villor byggda efter de allra senaste rönen vad gäller energibesparing, återvinning m.m. Energin till hela detta område kommer att utgöras av solvärme och endast till en bråkdel kommer konventionell energi att användas.Revolutionerande anläggning.
    För att åstadkomma den energi som behövs kommer man att uppföra ett gigantiskt system av solfångare med en kapacitet som hittills inte funnits någonstans i Europa. Kungsbacka kommun har fått ett mångmiljonbelopp av NUTEK (nämden för teknisk utveckling) och det innebär att projektet praktiskt taget blr kostnadsfritt för kommunen som ju självfallet tackar och tar emot.

Enorma mängder överskottsenergi.

   Och nu kommer den glada nyheten för Annebergs IF och Dalavallen ! Den enorma kapacitet som denna solfångaranläggning har kan endast till en liten del utnyttjas för uppvärmning och övrig energi som behövs för villabebyggelsen. Man är således tvungen att bli av med överskottet på ett bra och rationellt sätt utan att man åsamkas alltför stora kostnader.
   Dalavallen ligger som närmaste granne till det nya området och vi har naturligtvis från föreningens sida noggrannt följt byggnadsplanerna  och i god tid varit underrättade om de till dels hemliga förhandlingar som som kommunen haft med NUTEK och andra berörda instanser. När det stod klart att solenergianläggningan skulle uppföras och att det också skulle bli ett stort överskott av energi agerade föreningens styrelse.

AIF har planlagt samarbetet.

  Ordförande Jan-Eric Ericson har sedan många år god kännedom om sådana anläggningar om än i mindre skala, och han tog nu fram underlag och skissade på en plan för hur man skulle kunna ta tillvara
överskottet.  Problemställningen var ju helt klar. För det första: På Dalavallen skulle en mängd diken grävas för att få en godtagbar dränering av A-planen. För det andra: Det nya bostadsområdet hade behov av att göra sig av med överskottsvärme.Bilden visar ett utsnitt av solfångarsystemet som består av 25 enheter med vardera 20 solpaneler, där varje panel är 2x3 meter i omfång. Totala eftekten är beräknad till 2Twh.Uppvärmd gräsplan.
    Den plan som Jan-Eric Ericson tagit fram går ut på att på något sätt utnyttja spillvärmen från bostadsområdet till idrottsplatsens behov. Från området där solfångarna är placerade är det endast ca. 100 meter fram till Dalavallens nordvästra gräns och värmeförlusterna på en så kort sträcka är försumbara. En detaljerad plan utarbetades av föreningen och tillställdes ledarna för byggprojektet och även till NUTEK som ju är den som har de tekniska kunskaperna. Samtliga berörda var omedelbart mycket positiva och gav klartecken eftersom man ansåg att detta var en helt ny metod som ännu inte hade prövats.

Dränering och uppvärming i ett !

   Det som nu är beslutat innebär i korthet att  varmvatten leds i kulvert från solpanelerna till Dalavallens gräns. På A-planen grävs dräneringsdiken med fem meters mellanrum till en sammanlagd längd av ca. 2500 meter. Dränrör läggs ner på 50 cm. djup, makadam fylls på och ovanpå makadamen läggs sand och ovanpå denna läggs så de plaströr som varmvattnet leds i. Slutligen läggs grästorvorna tillbaka och arbetet är klart.  Detta kommer alltså att innebära att Dalavallen inte bara blir dränerad enligt alla konstens regler, utan att också att vi får en uppvärmd gräsmatta som är spelbar året runt om man så önskar !

Ingen kostnad för AIF !
 
  Och det bästa av allt: NUTEK ser det har som en helt ny innovation och kommer därför att stå för alla kostnader i sammanhanget. Man kalkylerar med att påbörja arbetet direkt efter sista seriematchen i höst och runt den 15 november ska allt vara klart.

   Från Kungsbacka Fritidsförvaltning ser man enbart positivt på det AIF nu lyckats åstadkomma och både Kjell-Åskar Andersson och Larry Newstream gratulerar Annebergs Idrottsförening till detta strålande resultat.

Rune A.