Årsmötet genomfört!

2012-01-29


Årsmötet 2012 är nu genomfört. Ett möte som hade många besökare och väldigt givande diskussioner i en positiv anda.

Dagen började med utdelning av Björn Hjalmarssons Minnesfond. En fond som skapades i samband med Björn Hjalmarssons bortgång 2004. En del av dess avkastning ges till en kille eller tjej som visat framfötterna under gånget år. Och med framfötterna avses i första hand en god kamrat som visar det rätta hjärtat för sina med- och motspelare under träningar och matcher. Året spelare som fick mottaga diplom och varma applåder blev Viktor Åkesson, född 1996, och som varit en klippa i föreningens pojklag under 2011. Stort grattis Viktor!

Därefter avhandlades dagordningen, under ledning av Bo Sandberg - tidigare ordförande mellan åren ´89-´92, i ett bra tempo.
Inkomna motioner klubbades igenom bl.a. den om att slå samman nuvarande Fotbollssektion, Damsektion och Ungdomssektion till en gemensam sektion. Dess namn blev Fotbollssektionen och innefattar då alla fotboll från fotbollsskolan upp t.o.m. vår seniorverksamhet.
Till ordförande för den nya Fotbollssektionen valdes Christian Figved, kassör Joakim Hansson och sekreterare Pär Andrén. Utöver dessa tre ingår ytterligare 5 ledamöter och dessa blev: A-L de Wall (representerar herrar 15 år och äldre), Patrik Berglund (representerar damer 15 år och äldre), Mats Johansson (representerar pojkar/flickor 11-15 år), Peter Dahlström (representerar pojkar/flickor 7-10 år) och sista platsen är vikt till en representant för Fotbollsskolan som på mötet lämnades vakant.
Med detta upplägg har vi skapat en bred sektion som tillsammans kommer att ha FOTBOLL på agendan.

Mötet gick vidare till val av ordförande för Huvudstyrelsen 2012. Till denna post valdes Tommy Magnusson. Till ledamot på två år valdes Bo Sandberg och omval på Tore Bengtsson i ytterligare 2 år. Fyllnadsval för Rune Andersson blev Helen Johansson och fyllnadsval för Thomas Johansson blev Tommy Berntsson. Till suppleanter blev det omval på Ellinor Jonasson och till suppleantplats nr 2 valdes Joakim Hansson (som även är invald som ny kassör i Fotbollssektionen och blir en viktig länk mellan dessa styrelser).
Efter årsmötet konstituerade Huvudstyrelsen sig genom att utse Tore Bengtsson till kassör, Bo Sandberg till sekreterare, Helen Johansson och Tommy Berntsson till ledamöter.Till revisorer på 1 år valdes Ola Berntsson (ny) och James Hannah (ny). Till valberedningen omvaldes Tore Karlsson och Rune Andersson och nytillkomna blev A-L de Wall och Kjell Hedberg.

Övriga frågor som diskuterades var bl.a. tankar kring konstgräs och hur vi lägger upp en strategi för dess införskaffande. Likaså var det bra samtal kring medlemmars arbetsinsater i allmänhet och kring Kungsbackamässan i synnerhet. Mässan, som vi förövrigt siktar på att genomföra i maj, men nu med ny mässchef på plats. Namn offentliggörs inom kort.
Under övriga frågor delades det också ut blommor till avgående ordförande J-E Ericson som innehaft posten i fem år och till Eva Jarl som gjort en mycket bra insats genom sitt ordförandeskap i Ungdomssektionen i c:a 8 år. Blommor och varma applåder till dem båda.
Tack för en bra insats för Annebergs IF och bygdens barn!

Därmed avrundades årets välbesökta årsmöte, ett möte som andades nystart och blicken framåt!


/tm