Föreningens ordinarie årsmöte.

2011-01-08


Annebergs IF avhåller sitt ordinarie årsmöte i Klubbhuset lördagen den 29 januari kl. 13.00.
Ärenden enligt föreningens stadgar.

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Utdelning av stipendie ur Björn Hjalmarssons  
    minnesfond
4. Val av ordf. och sekr. för mötet
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två justerare
7. Sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens       
    berättelser
8. Redovisning av resultat-och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelserna
      och huvudstyrelsen
11. Val av föreningens ordförande för ett år
12. Val av två styrelseledamöter för två år
13. Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år
14. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
15. Val av två revisorer och suppleanter för ett år
16. Val av fyra ledamöter till valberedningen
17. Godkännande av sektionernas val av styrelse
      Fotbollssektionen: Mattias Malm, Ann-Louise     
      de Wall, Patrik Höglund
      Ungdomssektionen: Eva Jarl, Tommy
      Berntsson,Tommy Jarnestål, Magnus
      Carlsson, Pär Andrén
18. Sektionernas och huvudstyrelsens   
      verksamhetsplaner för 2011
19. Huvudstyrelsens budgetförslag för 2011.
20. Fastställande av medlemsavgifter för 2011
21. Inkomna skrivelser och motioner
22. Utnämnande av hedersmedlemmar
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas
Protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelser m.m. finns sedan på kansliet.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna !

Jan-Eric Ericson
Ordf.